1. Dane administratora

Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Mirosław Szlachcic i Ewa Szlachcic, działający w ramach Osteomed s.c. Mirosław Szlachcic, Ewa Szlachcic. Każdy z administratorów odpowiada w pełnym zakresie za wypełnianie obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej RODO.

Kontakt z administratorami możliwy jest:

 • listownie pod adresem: ul. Kazimierza Wielkiego 57/IV, 30-074 Kraków,
 • telefonicznie: 12 423 40 43,
 • e-mailowo: biuro@osteomed.krakow.pl

2. Dane Inspektora Ochrony Danych

Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych, p. Michała Grossa, z którym kontakt możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@osteomed.krakow.pl

3. Podstawy i cele przetwarzania danych

Dane osób odwiedzających stronę

Odwiedzając naszą stronę, w przypadku braku zmienionych ustawień przeglądarki internetowej, zostawiasz nam o sobie informacje za pomocą plików cookie, które zbierane są dla celów statystycznych i analitycznych oraz poprawy funkcjonalności profilu. Dzięki plikom cookies możemy analizować ruch na stronie internetowej i sposób korzystania z niego jego użytkowników.

Pliki cookies możesz usunąć z historii swojej przeglądarki, a jeśli nie chcesz by zapisywały się na Twoim urządzeniu, możesz zmienić swoje preferencje w ustawieniach przeglądarki, z której korzystasz.

Dodatkowo na naszej stronie umieściliśmy wtyczki do serwisów społecznościowych – Facebook, Instagram, LinkedIn – co powoduje przekazywanie informacji o odwiedzeniu naszej strony tym administratorom, mającym siedzibę poza obszarem EOG. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania danych osobowych przez Administratorów można znaleźć w politykach prywatności portali. Wszystkie wymienione podmioty certyfikowały się w ramach programu Tarczy Prywatności – decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej wystarczający poziom ochrony danych osobowych w ramach transferu danych do USA.

Dane pozostawione w formularzach kontaktowych

Umożliwiamy kontakt z Administratorem poprzez zakładkę kontakt i formularze kontaktowe. Dane pozostawione w tych miejscach przetwarzamy:

 • w celu odpowiedzi na pytanie związane z zakresem świadczonych usług i oferty Administratora, tj. w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 • w celu umówienia wizyty na wizytę, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO,
 • w innych przypadkach, celu odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy, tj. w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Zapis do newslettera

Osoby zapisane do newslettera wyrażają zgodę, poprzez pozostawienie swojego adresu e-mail, na otrzymywanie informacji o działalności i usługach Administratora. Postawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Dane Pacjentów

W ramach strony internetowej nie przetwarzamy danych naszych Pacjentów. Chcąc uczynić informacje o sposobie ich przetwarzania jak najbardziej dostępnymi, poniżej publikujemy informacje o sposobie przetwarzania danych naszych Pacjentów:

1. w celach zdrowotnych, tj.:

 • diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zapewnienia opieki zdrowotnej, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym rejestracji pacjenta i obsługi administracyjnej wizyt,

na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 • zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, w szczególności wystawiania zaświadczeń lekarskich,

na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w zw. z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,

2. w celu umożliwienia kontaktu z pacjentem, w związku ze sprawnym przebiegiem procesu leczenia i rezerwacji wizyt,

na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO,

3. wykonania umowy o świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,

4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami Pana/Pani lub osób trzecich,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,

5. na podstawie udzielonej zgody:

 • w celach marketingowych, tj. otrzymywania wiadomości handlowych drogą elektroniczną, a także drogą telefoniczną,
 • w celach związanych z realizacją badań klinicznych,
 • w innych celach wskazanych w treści klauzuli wyrażenia zgody.

na podstawie udzielonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO.

6. w celu na zapewnienia bezpieczeństwa personelu i osób przebywających na terenie przychodni stosujemy monitoring wizyjny. Monitoringowi podlegają wyłącznie części wspólne, tj. korytarze i poczekalnie. Monitoring nie jest stosowany w gabinetach lekarskich.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO

Dane osób upoważnionych do zasięgania informacji o Pacjencie lub pozyskiwania dokumentacji

Dane osobowe osób upoważnionych do zasięgania informacji o Pacjencie lub pozyskiwania informacji, tj. ich imię, nazwisko i adres zamieszkania, otrzymaliśmy od naszego Pacjenta, który upoważnił te osoby do zasięgania informacji o jego stanie zdrowia lub wglądu do dokumentacji medycznej. Przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), przez okres 20 lat od ostatniej wizyty tegoż Pacjenta w celu prawa do zasięgania informacji o stanie zdrowia Pacjenta lub wglądu do dokumentacji medycznej.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych są inne podmioty świadczące usługi medyczne i diagnostyczne, dostawcy usług IT, w szczególności poczty e-mail oraz usług serwisowych, firma marketingowa, doradcy prawni (w szczególnych przypadkach), firmy ubezpieczeniowe, odpowiednie organy (np. NFZ, ZUS) i nasz personel.

5. Czas przetwarzania danych

 1. Dane zebrane poprzez formularz kontaktowe będą przetwarzane przez okres jednego miesiąca od przesłania wiadomości.
 2. Dane zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez czas przewidziany przepisami prawa, który w większości przypadków wynosi obecnie 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
 3. Dane będące podstawą do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do upływu czasu przedawnienia roszczeń.
 4. Dane przetwarzane dla celów marketingowych i wysyłki newslettera będą przetwarzane do czasy wycofania zgody.
 5. Dane utrwalone na monitoringu wizyjnym, przez okres nie dłuższy niż 30 dni, chyba że nagrania obrazu stanowić będą lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych lub innego właściwego organu nadzorczego,
 2. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody, co pozostanie bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody,
 3. Prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu względem danych przetwarzanych w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

7. Obowiązek podania danych

Podanie danych, związane z rejestracją na wizytę jest w pełni dobrowolne a odmowa skutkuje brakiem umówienia na wizytę. Podanie danych przetwarzanych podstawie udzielonej zgody także jest dobrowolne, a odmowa Podanie danych niezbędnych do świadczenia usług medycznych jest wymogiem ustawowym a odmowa ich podania uniemożliwia świadczenie opieki zdrowotnej.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Podane dane nie zostaną poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.