Polityka prywatności - Medistica Kraków
Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest OSTEOMED S.C.MIROSŁAW SZLACHCIC,EWA SZLACHCIC, ul. Kazimierza Wielkiego 57/IV, 30-074 Kraków tel. 12 423 40 43, e-mail.: biuro@osteomed.krakow.pl
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczeń usług medycznych, w szczególności prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. c oraz h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz na podstawie art. 25 ust. 1, art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.Dz.U.2017 poz.1318 z dnia 04.07.2017).
  3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.Dz.U.2017 poz.1318 z dnia 04.07.2017).
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.Dz.U.2017 poz.1318 z dnia 04.07.2017).
  5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa do ich uzyskania, jak również podmioty współpracujące w zakresie wymaganym do realizacji usług medycznych oraz służby informatyczne.
  6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  9. W przypadku osób upoważnionych do otrzymania i wglądu do dokumentacji medycznej naszych pacjentów – informujemy, że Pana/Pani dane osobowe otrzymaliśmy od pacjenta naszej placówki, który wskazał Pana/Panią jako osobę uprawnioną do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia lub udostępnienia jego dokumentacji medycznej.