DANE ADMINISTRATORA DANYCH

W 艣wietle obowi膮zuj膮cych przepis贸w jeste艣my Administratorem pa艅stwa danych osobowych. Oznacza to, 偶e: CHIRURGIA I PI臉KNO SZLACHCIC I WSP脫LNIK SP脫艁KA KOMANDYTOWA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 57 LOK II I IV, 30-074 KRAK脫W, NIP 6772443663, REGON; 383276998 odpowiada za ich wykorzystanie w spos贸b bezpieczny, zgodny z umow膮 oraz obowi膮zuj膮cymi przepisami.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem ochrony danych jest: dr n. praw. adwokat Maciej Gibi艅ski.

Telefon: 883 925 879 Mail: IOD@cdpm.pl

Inspektor ochrony danych, spotyka si臋 z osobami, kt贸rych dane dotycz膮, po wcze艣niejszym ustaleniu terminu.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez Administratora danych w celu:
– Udzielenia 艣wiadczenia zdrowotnego (w tym, wystawienia skierowania, recepty) 鈥 na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawnych;
– Realizacji praw pacjenta (przechowywania dokumentacji medycznej, jej udost臋pniania, jak r贸wnie偶 realizacji obowi膮zku informacyjnego) 鈥 na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawnych;
– Tworzenia dokumentacji medycznej indywidualnej zewn臋trznej 鈥 na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawnych;
– Wykonywania bada艅 statystycznych 鈥 na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawnych;
– Przekazania informacji do Pa艅stwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 鈥 na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawnych;
– Wystawienia na pa艅stwa 偶yczenie faktury Vat 鈥 na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawnych;
– Kontaktu telefonicznego w sprawie wizyty 鈥 w przypadku, gdy wyra偶膮 Pa艅stwo na to zgod臋;
– Realizacji zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w zwi膮zku z obowi膮zkiem prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej;
– Realizacji zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w zwi膮zku z obowi膮zkiem przesy艂ania informacji na temat zdarze艅 medycznych.

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Pa艅stwa dane mog膮 by膰 przez nas wykorzystywane ze wzgl臋du na nasz interes prawny w zwi膮zku z przes艂aniem, aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORC脫W, JE呕ELI ISTNIEJ膭

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych s膮:

– osoby wykonuj膮ce zaw贸d medyczny, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarz膮dzania udzielaniem 艣wiadcze艅 zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w kt贸rym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;
– upowa偶nieni pracownicy Administratora danych;
– osoba upowa偶niona przez pacjenta za 偶ycia lub osobie, kt贸ra w chwili zgonu pacjenta by艂a jego przedstawicielem ustawowym;
– podmiot udzielaj膮cy 艣wiadcze艅 zdrowotnych, je偶eli dokumentacja ta jest niezb臋dna do zapewnienia ci膮g艂o艣ci 艣wiadcze艅 zdrowotnych;
– organy w艂adzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorz膮du zawod贸w medycznych;
– konsultanci krajowi i wojew贸dzcy, w zakresie niezb臋dnym do wykonywania przez te podmioty ich zada艅, w szczeg贸lno艣ci nadzoru i kontroli;
– podmioty, o kt贸rych mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej, w zakresie niezb臋dnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra w艂a艣ciwego do spraw zdrowia;
– upowa偶nione przez podmiot, o kt贸rym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej, osobom wykonuj膮cym zaw贸d medyczny, w zakresie niezb臋dnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym nieb臋d膮cym przedsi臋biorc膮;
– minister w艂a艣ciwy do spraw zdrowia, s膮dy, w tym s膮dy dyscyplinarne, prokuratura, lekarz s膮dowy i rzecznik odpowiedzialno艣ci zawodowej, w zwi膮zku z prowadzonym post臋powaniem;
– uprawnione na mocy odr臋bnych ustaw organy i instytucje, je偶eli badanie zosta艂o przeprowadzone na ich wniosek;
– organy rentowe oraz zespo艂y do spraw orzekania o niepe艂nosprawno艣ci, w zwi膮zku z prowadzonym przez nie post臋powaniem;
– podmioty prowadz膮ce rejestry us艂ug medycznych, w zakresie niezb臋dnym do prowadzenia rejestr贸w;
– zak艂ady ubezpiecze艅, za zgod膮 pacjenta;
– komisje lekarskie podleg艂e ministrowi w艂a艣ciwemu do spraw wewn臋trznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego lub Agencji Wywiadu, podleg艂ym Szefom w艂a艣ciwych Agencji;
– osoby wykonuj膮ce zaw贸d medyczny, w zwi膮zku z prowadzeniem procedury oceniaj膮cej podmiot udzielaj膮cy 艣wiadcze艅 zdrowotnych na podstawie przepis贸w o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikat贸w jako艣ci, w zakresie niezb臋dnym do ich przeprowadzenia;
– wojew贸dzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego post臋powania;
– spadkobiercy w zakresie prowadzonego post臋powania przed wojew贸dzk膮 komisj膮 do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
– osoby wykonuj膮ce czynno艣ci kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezb臋dnym do ich przeprowadzenia;
– cz艂onkowie zespo艂贸w kontroli zaka偶e艅 szpitalnych, o kt贸rych mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka偶e艅 i chor贸b zaka藕nych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezb臋dnym do wykonywania ich zada艅.
– Inspektor Ochrony Danych;
– Biuro Rachunkowe;
– Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej; – Informatyk w celu utrzymania systemu teleinformatycznego, w kt贸rym przetwarzana jest dokumentacja medyczna elektroniczna; – Podmioty przetwarzaj膮ce na podstawie zawartej umowy, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarz膮dzania udzielaniem 艣wiadcze艅 zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w kt贸rym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;
– Centrum e-Zdrowia jako Administrator Danych System贸w informatycznych prowadzonych na podstawie ustawy o systemach informacji w ochronie zdrowia.

W zwi膮zku z przetwarzaniem Pa艅stwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Pa艅stwa trzeciego.

OKRES, PRZEZ KT脫RY DANE OSOBOWE B臉D膭 PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MO呕LIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU

Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przez nas przechowywane przez okres:
Dane zawarte w dokumentacji medycznej indywidualnej:
– 2 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy 艣wiadczenie zdrowotne nie zosta艂o udzielone z powodu niezg艂oszenia si臋 pacjenta w ustalonym terminie, chyba 偶e pacjent odebra艂 skierowanie;
– 5 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym udzielono 艣wiadczenia zdrowotnego b臋d膮cego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza 鈥 w przypadku skierowa艅 na badania lub zlece艅 lekarza,
– 10 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym wykonano zdj臋cie 鈥 w przypadku zdj臋膰 rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacj膮 medyczn膮 pacjenta;
– 20 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym dokonano ostatniego wpisu;
– 22 lat 鈥 w przypadku dokumentacji medycznej dotycz膮cej dzieci do uko艅czenia 2. roku 偶ycia,
– 30 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym nast膮pi艂 zgon – w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia cia艂a lub zatrucia;
– 30 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym dokonano ostatniego wpisu 鈥 w przypadku dokumentacji medycznej zawieraj膮cej dane niezb臋dne do monitorowania los贸w krwi i jej sk艂adnik贸w, kt贸ra jest przechowywana;
Dane zawarte w dokumentacji medycznej zbiorczej 鈥 przez okres 20 lat od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym dokonano wpisu.
Dane zawarte w Rejestrze udost臋pnionej dokumentacji medycznej 鈥 przez okres 20 lat, od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym dokonano wpisu.
Dane zawarte na fakturze Vat 鈥 przez okres 5 lat 鈥 zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towar贸w i us艂ug Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24.
Dane zawarte w Ksi臋dze Skargi i Wniosk贸w 鈥 przez okres 5 lat, od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym dokonano wpisu.

DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

W zwi膮zku z udzielaniem 艣wiadcze艅 zdrowotnych konieczne jest podanie danych niezb臋dnych do za艂o偶enia dokumentacji medycznej oraz udzielenia 艣wiadczenia zdrowotnego.

Dane osobowe podawane obowi膮zkowo:

Na podstawie 搂 10 Rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzaj贸w, zakresu i wzor贸w dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666):

– Imi臋 i nazwisko

– PESEL

– Data urodzenia

– Adres zamieszkania

– Adres e-mail

鈥 w przypadku, gdy chc膮 Pa艅stwo otrzyma膰 dokumentacj臋 medyczn膮 w formie elektronicznej.

– Imi臋 i nazwisko przedstawiciela ustawowego

– Adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego

Na podstawie ustawy o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z p贸藕n. zm.)

– seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 鈥 w przypadku gdy system nie potwierdzi prawa do 艣wiadcze艅 zdrowotnych finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych;

– numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze 艣wiadczeniobiorc膮 lub jego opiekunem 鈥 w przypadku zapisania na list臋 oczekuj膮cych.

– Numer legitymacji lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego prawo do dodatkowych 艣wiadcze艅 zdrowotnych. Na podstawie ustawy o podatku od towar贸w i us艂ug (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z p贸藕n. zm.);

– imi臋 i nazwisko lub nazwa podatnika i nabywcy towar贸w lub us艂ug

– adres podatnika i nabywcy towar贸w lub us艂ug;

– numer, za pomoc膮 kt贸rego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

 

Dane przetwarzane dobrowolnie:

– Numer telefonu;

– Adres e-mail 鈥 w pozosta艂ym zakresie

Brak podania w trakcie rejestracji lub na etapie p贸藕niejszym danych osobowych dobrowolnych (telefon) uniemo偶liwi Pa艅stwu skorzystanie z prawa do uzyskania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, ze wzgl臋du na brak mo偶liwo艣ci weryfikacji Pa艅stwa to偶samo艣ci.

PRAWA OSOBY, KT脫REJ DANE DOTYCZ膭

W zwi膮zku z przetwarzaniem Pa艅stwa danych osobowych, przys艂uguje Pa艅stwu prawo do:
鈥 dost臋pu do danych;
鈥 sprostowania danych;
鈥 usuni臋cia danych 鈥 w zakresie przewidzianym w obowi膮zuj膮cych przepisach prawnych;
鈥 ograniczenia przetwarzania 鈥 w zakresie przewidzianym w obowi膮zuj膮cych przepisach prawnych;
鈥 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
鈥 przenoszenia danych 鈥 w zakresie przewidzianym w obowi膮zuj膮cych przepisach prawnych;
鈥 cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez pa艅stwa zgody bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem;
鈥 wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 je偶eli uznaj膮 Pa艅stwo, 偶e przetwarzanie danych odbywa si臋 w spos贸b niezgodny z obowi膮zuj膮cymi przepisami.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE

W zwi膮zku z udzielaniem 艣wiadczenia zdrowotnego, Pa艅stwa dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane poprzez ich profilowanie. Oznacza to, 偶e pa艅stwa dane osobowe, b臋d膮 przetwarzana w celu uzyskania informacji o Pa艅stwa stanie zdrowia, w艂a艣ciwym postawieniu diagnozy i przygotowaniu odpowiedniego planu leczenia. O takiej czynno艣ci zostan膮 Pa艅stwo poinformowani przed rozpocz臋ciem takiego procesu przez personel udzielaj膮cy 艣wiadcze艅 zdrowotnych.