Regulamin

Medistica. Badania Kliniczne – regulamin badań klinicznych

Regulamin badań

Polityka prywatności

1. Dane administratora

Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Mirosław Szlachcic i Ewa Szlachcic, działający w ramach Osteomed s.c. Mirosław Szlachcic, Ewa Szlachcic. Każdy z administratorów odpowiada w pełnym zakresie za wypełnianie obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej RODO.

Kontakt z administratorami możliwy jest:

 • listownie pod adresem: ul. Kazimierza Wielkiego 57/IV, 30-074 Kraków,
 • telefonicznie: 12 423 40 43,
 • e-mailowo: biuro@osteomed.krakow.pl

2. Dane Inspektora Ochrony Danych

Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@osteomed.krakow.pl

3. Podstawy i cele przetwarzania danych

Dane osób odwiedzających stronę

Odwiedzając naszą stronę, w przypadku braku zmienionych ustawień przeglądarki internetowej, zostawiasz nam o sobie informacje za pomocą plików cookie. Pliki cookies możesz usunąć z historii swojej przeglądarki, a jeśli nie chcesz by zapisywały się na Twoim urządzeniu, możesz zmienić swoje preferencje w ustawieniach przeglądarki, z której korzystasz.

Dodatkowo na naszej stronie umieściliśmy wtyczkę do serwisu społecznościowego – Facebook, co powoduje przekazywanie informacji o odwiedzeniu naszej strony temu administratorowi, mającemu siedzibę poza obszarem EOG. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania danych osobowych przez Facebooka można znaleźć w polityce prywatności portalu. Facebook należy do podmiotów, które certyfikowały się w ramach programu Tarczy Prywatności – decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej wystarczający poziom ochrony danych osobowych w ramach transferu danych do USA.

Dane pozostawione w formularzach kontaktowych

Umożliwiamy kontakt z Administratorem poprzez zakładkę kontakt i formularze kontaktowe. Dane pozostawione w tych miejscach przetwarzamy:

 1. w celu odpowiedzi na pytanie związane z zakresem świadczonych usług i oferty Administratora, tj. w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 2. w celu umówienia wizyty na wizytę, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO,
 3. w innych przypadkach, celu odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy, tj. w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Dane Pacjentów

W ramach strony internetowej nie przetwarzamy danych naszych Pacjentów. Chcąc uczynić informacje o sposobie ich przetwarzania jak najbardziej dostępnymi, poniżej publikujemy informacje o sposobie przetwarzania danych naszych Pacjentów:

 1. w celach zdrowotnych, tj.:
 • diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zapewnienia opieki zdrowotnej, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym rejestracji pacjenta i obsługi administracyjnej wizyt,
  na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, w szczególności wystawiania zaświadczeń lekarskich,
  podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w zw. z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,

2. w celu umożliwienia kontaktu z pacjentem, w związku ze sprawnym przebiegiem procesu leczenia i rezerwacji wizyt,
na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO,

3. wykonania umowy o świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,

4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami Pana/Pani lub osób trzecich,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,

5. na podstawie udzielonej zgody:

 • w celach marketingowych, tj. otrzymywania wiadomości handlowych drogą elektroniczną, a także drogą telefoniczną,
 • w celach związanych z realizacją badań klinicznych,
 • w innych celach wskazanych w treści klauzuli wyrażenia zgody.
  na podstawie udzielonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO.

Dane osób upoważnionych do zasięgania informacji o Pacjencie lub pozyskiwania dokumentacji

Dane osobowe osób upoważnionych do zasięgania informacji o Pacjencie lub pozyskiwania informacji, tj. ich imię, nazwisko i adres zamieszkania, otrzymaliśmy od naszego Pacjenta, który upoważnił te osoby do zasięgania informacji o jego stanie zdrowia lub wglądu do dokumentacji medycznej. Przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), przez okres 20 lat od ostatniej wizyty tegoż Pacjenta w celu prawa do zasięgania informacji o stanie zdrowia Pacjenta lub wglądu do dokumentacji medycznej.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych są inne podmioty świadczące usługi medyczne i diagnostyczne, dostawcy usług IT, w szczególności poczty e-mail oraz usług serwisowych, firma marketingowa, doradcy prawni (w szczególnych przypadkach), firmy ubezpieczeniowe, odpowiednie organy (np. NFZ, ZUS) i nasz personel.

5. Czas przetwarzania danych

 • dane zebrane poprzez formularz kontaktowe będą przetwarzane przez okres jednego miesiąca od pozostawienia informacji,
 • dane zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez czas przewidziany przepisami prawa, który w większości przypadków wynosi obecnie 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • dane będące podstawą do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do upływu czasu przedawnienia roszczeń,
 • dane przetwarzane dla celów marketingowych będą przetwarzane do czasy wycofania zgody.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych lub innego właściwego organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia udzielonej zgody, co pozostanie bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody,
 • prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu względem danych przetwarzanych w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

7. Obowiązek podania danych

Podanie danych, związane z rejestracją na wizytę jest w pełni dobrowolne a odmowa skutkuje brakiem umówienia na wizytę. Podanie danych przetwarzanych podstawie udzielonej zgody także jest dobrowolne, a odmowa Podanie danych niezbędnych do świadczenia usług medycznych jest wymogiem ustawowym a odmowa ich podania uniemożliwia świadczenie opieki zdrowotnej.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Podane dane nie zostaną poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.